Oposicions administratiu i auxiliar CAIB: llistes d'admesos

Al BOIB núm. 151 del 7 de novembre de 2019 s'han publicat les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos, amb expressió de la causa d’exclusió, de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat dels cossos seüents: