Concurs de trasllats: ampliació termini presentació de sol.licituds

Al BOIB núm. 163 del 25 de novembre s'ha publicat la Resolució per la qual s'amplia en deu dies hàbils el termini per presentar sol·licituds de participació en el  procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per tant, el termini de presentació d'instàncies conclourà el dia 15 de desembre de 2021

El motiu és la publicació al BOIB d’avui, 23 de novembre, de l'Acord del Consell de Govern de 22 de novembre de 2021 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de dia 22 de març de 2013 en relació al requisit d’experiència per ocupar llocs de treball concrets, atès que l'Acord esmentat afecta a aquest procediment de provisió.

OPE 2018: nou calendari exercicis

L'EBAP ha fet públic la previsió de calendari d'exercicis dels processos selectius ja convocats corresponents a l'OPE de 2018 per a l'ingrés en els cossos següents: subaltern, auxiliar, gestió i els diferents cossos facultatius superiors convocats.

Convocatòria concurs de trasllats funcionaris CAIB

Al BOIB extraordinari núm. 150, d’1 de novembre, s’ha publicat la Resolució per la qual s’aproven les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del concurs de trasllats del personal funcionari deserveis generals.

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat la convocatòria en el BOIB (fins al dilluns 29 de novembre inclòs).

En aquest document amb tots els llocs que surten a concurs podeu fer cerques i filtres.

Concurs de trasllats funcionaris

Finalment sembla que la convocatòria del concurs serà l’1 de novembre. En uns dies Funció Pública farà arribar als sindicats els llocs de feina que sortiran a concurs per poder comprovar que surten tots els llocs.

Si teniu cap consulta dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Pàgina 1 de 8