Concurs de trasllats: ampliació termini presentació de sol.licituds

Al BOIB núm. 163 del 25 de novembre s'ha publicat la Resolució per la qual s'amplia en deu dies hàbils el termini per presentar sol·licituds de participació en el  procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per tant, el termini de presentació d'instàncies conclourà el dia 15 de desembre de 2021

El motiu és la publicació al BOIB d’avui, 23 de novembre, de l'Acord del Consell de Govern de 22 de novembre de 2021 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de dia 22 de març de 2013 en relació al requisit d’experiència per ocupar llocs de treball concrets, atès que l'Acord esmentat afecta a aquest procediment de provisió.