Nous col·lectius podran fer hores extres

Al BOIB núm. 17 del 9 de febrer de 2021 s’han publicat dos Acords del Consell de Govern pel qual s’estableixen els col·lectius de funcionaris i el de laborals al servei de servei de l'Administrtació de la Comunitat Autònoma  i de les entitats instrumentals del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball.