Les “bufandes” per productivitat relacionades amb les gestions i ajudes per la Covid19 són una vergonya

El Decret llei 3/2021, aprovat a la sessió del Consell de Govern del 9 d’abril, preveu que “El personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma o de les entitats instrumentals que faci funcions en l'àmbit de la planificació, la programació, la gestió, la coordinació, el seguiment, el control, l'avaluació o execució dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del REACT-EU pot percebre, amb caràcter excepcional, retribucions variables vinculades amb el grau de compliment dels objectius o resultats dels projectes corresponents, d'acord amb els paràmetres de compliment que s'estableixin en aquests projectes”.

Llegeix més...

Previsió nou calendari oposicions oferta pública 2018

Al BOIB núm. 31 del 4 de març s’ha publicat la Resolució per la qual es deixa sense efecte el calendari de realització dels exercicis de les proves selectives convocades per a l’ingrés en determinats cossos, escales o especialitats de l’Administració de Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a l’oferta pública de 2018

La previsió dels nous calendaris de realització dels exercicis de les proves selectives es publicarà el mes d’octubre de 2021.

Entre els mesos de desembre de 2021 i gener de 2022, serà el moment en el qual es realitzarà el primer exercici del cos de gestió, i la resta es realitzarà d’acord amb el calendari que es publicarà, sempre i quan la situació sanitària provocada pe la COVID-19, ho permeti.

Modificació de les mesures organitzatives i de prestació de serveis públics CAIB (grups bimbolles)

Al BOIB núm. 31 del 4 de març s’ha publicat la Resolució per la qual es modifiquen les mesures contingudes en l’annex 1 de l’Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en el lloc de treball:

Llegeix més...
Pàgina 6 de 22