Propera convocatòria borsa extraordinària assessors lingüístics

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals s’ha aprovat les bases per a constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessor lingüístic per a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

El procés consistirà en una prova selectiva (50 preguntes i 80 minuts per contestar), nivell de català exigit C2

La proposta de temari és el següent:

Tema 1. Fonologia i fonètica. Trets distintius. El sistema vocàlic. El sistema consonàntic. Ortoèpia.

Tema 2. Morfosintaxi. Les categories gramaticals: el nom i l’adjectiu (la concordança); el verb (paradigmes i règims); l’adverbi.

Tema 3. Morfosintaxi. L’oració simple i l’oració composta. Els connectors. La pronominalització. Les construccions relatives.

Tema 4. La lexicologia. Formació del lèxic. Derivació i composició. Els manlleus.

Tema 5. El text com a unitat comunicativa. Nivells d’anàlisi textual: adequació, coherència i cohesió. Tipologies textuals.

Tema 6. La variació lingüística: diatòpica, diacrònica, diastràtica i diafàsica.

Tema 7. Nocions bàsiques sobre la variació diatòpica de la llengua catalana. Bloc oriental i bloc occidental. Característiques i varietats més destacades dins cada bloc.

Tema 8. Conceptes sociolingüístics fonamentals: comunitat lingüística i grup lingüístic; ús lingüístic i àmbit d’ús; contacte de llengües, conflicte lingüístic, substitució lingüística i normalització lingüística.

Tema 9. Marc normatiu: normativa bàsica que regula els usos lingüístics i els drets lingüístics dels ciutadans en els àmbits balear (i de la resta de la comunitat catalanolingüe), estatal i europeu. Interpretació de la doble oficialitat.

Tema 10. Desplegament sectorial de la normativa bàsica en matèria lingüística: funció pública, ensenyament, àmbit sanitari i assistencial, relacions comercials, etc. Evolució històrica i situació actual.

Tema 11. Concepte de planificació lingüística. Fases del procés de planificació lingüística. Agents executors.

Tema 12. El procés d’estandardització com a part de la planificació lingüística. Codificació i estandardització. Fases del procés d’estandardització. Tipologia d’estàndards. Relació entre l’estàndard i la resta de varietats de la llengua. 

Tema 13. La revisió de texts escrits: abast de la intervenció, criteris de correcció i d’adequació a la situació d’ús. 

Tema 14. La revisió de texts orals: criteris de pronunciació segons el registre, la situació de comunicació, etc.

Tema 15. Eines a l’abast de l’assessor lingüístic: gramàtiques, diccionaris, llibres d’estil, reculls terminològics, etc. El Llibre d’estil del Govern de les Illes Balears. Eines automàtiques de correcció i traducció: tipologia, avantatges i limitacions.

Tema 16. L’assessor lingüístic com a dinamitzador de l’ús de la llengua: funcions, recursos i estratègies. 

Tema 17. El llenguatge administratiu i jurídic català. Característiques principals.

Tema 18. Els documents administratius (comunicacions i citacions). Estructura i redacció de la carta, la carta circular, l’ofici, la citació i la convocatòria de sessió.

Tema 19. Els documents administratius (de constància). Estructura i redacció del certificat, la diligència i l’acta de sessió.

Tema 20. Els documents administratius (de judici i de decisió). Estructura i redacció de l’informe, la proposta de resolució i la resolució.

Tema 21. Els documents administratius (instruments convencionals). Estructura i redacció del conveni i del contracte.

Tema 22. Els documents protocol·laris. Estructura i redacció de la carta protocol·lària, la invitació i el programa d’actes.

Tema 23. La comunicació institucional: criteris generals de redacció de la convocatòria de premsa i la nota de premsa. Recomanacions d’usos lingüístics i redacció al web i a les xarxes socials.

Tema 24. Estructura i disseny de les normes articulades en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Tema 25. Les convencions gràfiques: els signes de puntuació, els tipus de lletra, les abreviacions i les majúscules i minúscules.

Tema 26. Principals criteris de traducció, amb especial referència a la documentació juridicoadministrativa.

Tema 27. Formació en llengua catalana: cursos de català per a adults, sistemes d’autoaprenentatge, recursos en línia.

Tema 28. L’avaluació de llengües. Referència especial al Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

Tema 29. L’avaluació dels coneixements de català a les Illes Balears: nivells i criteris.

Tema 30. L’acreditació de coneixements de català: organismes, equivalències i homologacions.