Novetats formació EBAP

Al Consell de Direcció de l’EBAP ha aprovat, en la sessió ordinària d'avui,  la convocatòria d’activitats per al personal de l'Administració de la CAIB del primer semestre de 2021.

En aquesta convocatòria s’obre el termini per inscriure’s a les activitats formatives del primer semestre de 2021 incloses en el Pla de Formació General, en el Pla de Formació Sectorial i en el Programa de Formació i Acreditació del Personal Directiu. El termini d’inscripció serà del 15 al 24 de febrer, ambdós inclosos.

Novetats:

 1️⃣ Atesa la situació sanitària actual, i de conformitat amb el protocol de mesures específiques de l'EBAP (publicat al BOIB DE 30/01/21), les activitats formatives d’aquesta convocatòria són de caire virtual i, per això, les modalitats formatives tenen les característiques següents:

•        Modalitat en línia. Activitats desenvolupades en la plataforma Moodle.
•        Modalitat semipresencial. Activitats desenvolupades en Moodle i amb sessions virtuals via plataforma de videoconferència.
•        Modalitat presencial. Activitats desenvolupades únicament per sessions virtuals via plataforma de videoconferència.

Les sessions presencials de les activitats de modalitat presencial i semipresencial d’aquest semestre, per tant, seran a través de videoconferència.

2️⃣ Se podran sol·licitar, com a màxim, quatre activitats formatives per cada pla (general i sectorial).

3️⃣ S’han modificat els criteris de preferència en la selecció en el cas que el nombre de persones inscrites en una activitat superi el nombre de places previst.

Aquest nous criteris pretenen superar completament la clàssica distinció entre personal fix i personal temporal. Així es proposen uns criteris que deixen de considerar el tipus de naturalesa temporal del vincle amb l’Administració i, per contra, es centren en donar prioritat a aquelles persones amb menys formació en còmput anual.

Els nous criteris són:

1️⃣r .▪️Les persones destinatàries preferents, quan així ho estableix l’activitat formativa. La relació de l’activitat formativa amb les funcions que desenvolupa la persona sol·licitant s’ha d’acreditar amb un document signat pel superior jeràrquic responsable del lloc de treball de què es tracta. A aquest efecte, l’EBAP fa les comprovacions oportunes.

2️⃣n. ▪️ Les persones sol·licitants que tenen un menor nombre d’accions formatives certificades per l’EBAP l’any anterior i l’any actual. Es computen les activitats certificades en el pla de l’activitat sol·licitada.

3️⃣r. ▪️Les persones sol·licitants que tenen un menor nombre d’hores formatives certificades per l’EBAP l’any anterior i l’any actual en els plans i els programes següents: Pla General, Pla Sectorial, Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu i Programa d’Autoaprenentatge.

4️⃣t. ▪️La data de registre de la sol·licitud.