Publicació de les llistes d'aspirants que han superat el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per als cossos facultatius superiors i s'ofereixen els llocs de feina

En el BOIB núm. de 29, de 27 febrer de 2024, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions públiques per la qual s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per als cossos facultatius superiors i s'ofereixen els llocs de feina.

Estabilització concurs oposició C2: llistes provisionals d’aspirants que han superat l’exercici i publicació del qüestionari i de les respostes.

En data 15 de gener de 2024, es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants que han superat l'exercici del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari del subgrup C2 de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de set dies hàbils des de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

Llegeix més...

Promoció Interna: relació definitiva d’aspirants que han superat la fase d’oposició i presentació de mèrits de la fase de concurs

Al portal de l’opositor de la CAIB s’ha publicat la llista definitiva de la fase d’oposició i el termini per presentar els mèrits de la fase de concurs (des del dia 10 al dia 19 de gener de 2024).

A més, s’annexa el model de relació de mèrits per a la fase de concurs del torn de promoció interna per als cossos generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Els mèrits inscrits en l'expedient de personal de la Direcció General de Funció Pública de la CAIB també s'han d'al·legar, si bé per això és suficient fer una remissió genèrica a tots els mèrits que hi consten inscrits, sense detallar-los ni presentar cap document per acreditar-los.

Per això, s'ha de marcar la casella en el model de presentació de mèrits corresponent creada a l'efecte.)

Pàgina 1 de 17