Signat l'acord que regula les borses de millora de l'ocupació ("promoció interna")

En la sessió del 12 de juny de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, l'Administració i la majoria absoluta dels sindicats vàrem signar un acord que desplega l'article 82.bis de la Llei 3/2007, de funció pública de les Illes Balears. Aquestes borses permeten al personal funcionari de carrera accedir a llocs un grau superior sempre que es disposi de la titulació requerida.

Llegeix més...

Les reduccions per guarda legal o atenció directa es podran compactar en dies complets

La Mesa Sectorial de Serveis Generals ha aprovat per unanimitat un acord que permetrà compactar setmanalment en dies complets les reduccions de jornada per guarda legal o atenció directa.

Fins ara, les reduccions de jornada per guarda legal o atenció directa no es podien acumular en dies complets

A partir de la publicació d'aquest acord, amb una antelació mínima de quinze dies, es podrà sol·licitar compactar aquest temps en dies complets (amb una periodicitat setmanal). Per a poder compactar aquesta reducció en jornades completes, és necessari que no es vegin afectades les necessitats del servei. (Cal recordar que aquest punt sempre ha de quedar acreditat: no n'hi ha prou amb una referència genèrica.)

Exàmens del cossos facultatius (Torn lliure)

Les dates del segon examen dels cossos facultatius de torn lliure, segons ens ha fet arribar la direcció general de Funció Pública es duran a terme els dies següents:

  • A1: 5 d'octubre de 2024.
  • A2: 26 d'octubre de 2024.

Per la jubilació parcial dels funcionaris

L’article 67.4 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, de 12 d’abril de 2007, va reconèixer el dret a la jubilació parcial dels funcionaris públics: va establir que “escau la jubilació parcial, a sol·licitud de l'interessat, sempre que el funcionari compleixi els requisits i les condicions establerts en el règim de Seguretat Social que li sigui aplicable.”

Al principi, diversos tribunals superiors de justícia varen reconèixer aquesta possibilitat. Posteriorment, però, va canviar el criteri, i es va interpretar que calia desenvolupar-ho reglamentàriament: amb una regulació pròpia i específica per a la jubilació parcial del personal funcionari. És el que va establir el Tribunal Suprem en la sentència d’11 de març de 2013, dictada en recurs de cassació per a unificació de doctrina.

Més encara: el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, va derogar l’article 67.4 de l’EBEP i va suprimir definitivament aquesta modalitat de jubilació per als funcionaris.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 19