Ratificat l’Acord sobre el concurs obert i permanent i nou sistema de promoció interna

El Consell de Govern ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals d’11 de maig de 2023 pel qual s’aproven les bases i el barem de mèrits que han de regir en els processos de concurs obert i permanent i de promoció interna del personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En el marc d’una estratègia per reduir la temporalitat, es va definir un itinerari per a la gestió de personal que inclou diferents mesures, com ara les que es desenvolupen en aquest Acord i que s’han de reconvertir en un decret, d’acord amb el que estableix el Decret llei 6/2002. Així doncs, la disposició final primera i quarta fixen els canvis normatius necessaris per desenvolupar reglamentàriament les bases i els barems del concurs obert i permanent i per a la promoció interna.

Llegeix més...

Instrucció 2/2033 relativa a la selecció de funcionaris interins mitjançant crida col·lectiva

S’Ha publicat la Instrucció 2/2023, de 20 de febrer, de la directora general de Funció Pública, relativa a la selecció de personal funcionari interí mitjançant crida col·lectiva, que es va publicar en el BOIB del passat dissabte 25 de febrer.

Aquest sistema de selecció és compatible amb el sistema tradicional de crida telefònica.

Es pot utilitzar en els següents casos: per l'ocupació de cinc o més llocs d'un determinat cos, escala o especialitat amb les mateixes característiques o per altra causa justificada.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 13