Exàmens del cossos facultatius (Torn lliure)

Les dates del segon examen dels cossos facultatius de torn lliure, segons ens ha fet arribar la direcció general de Funció Pública es duran a terme els dies següents:

  • A1: 5 d'octubre de 2024.
  • A2: 26 d'octubre de 2024.

Per la jubilació parcial dels funcionaris

L’article 67.4 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, de 12 d’abril de 2007, va reconèixer el dret a la jubilació parcial dels funcionaris públics: va establir que “escau la jubilació parcial, a sol·licitud de l'interessat, sempre que el funcionari compleixi els requisits i les condicions establerts en el règim de Seguretat Social que li sigui aplicable.”

Al principi, diversos tribunals superiors de justícia varen reconèixer aquesta possibilitat. Posteriorment, però, va canviar el criteri, i es va interpretar que calia desenvolupar-ho reglamentàriament: amb una regulació pròpia i específica per a la jubilació parcial del personal funcionari. És el que va establir el Tribunal Suprem en la sentència d’11 de març de 2013, dictada en recurs de cassació per a unificació de doctrina.

Més encara: el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, va derogar l’article 67.4 de l’EBEP i va suprimir definitivament aquesta modalitat de jubilació per als funcionaris.

Llegeix més...

Torn lliure OPE (2019-2020-2021). Informació en relació amb el calendari de desenvolupament dels exercicis

En relació amb el desenvolupament d'aquests exercicis es fa pública la informació següent:

El primer exercici dels subgrups C1, C2 i AP cossos generals, es dura a terme el mateix dia (19 d'octubre de 2024), així com el segon exercici dels grups A1 i A2.

L'STEI Intersindical manifesta el seu profund desacord amb aquesta decisió unilateral de la DG de Funció Pública de fer els exàmens alhora, presentarem una queixa formal a la propera Mesa Sectorial.

Reclamació de devolucions taxes d’exàmens

Els aspirants que es van apuntar a distintes convocatòries del procés d’estabilització i, per coincidència de dia i hora, no varen poder presentar-se a algun dels exercicis, tenen dret a sol·licitar el retorn de taxes de les proves a les quals no es varen poder presentar.

A continuació s'adjunta l’enllaç al tràmit de la CAIB i del Consell de Mallorca (cal adjuntar justificant del pagament)

Dates exàmens OPE 2022

Se'ns ha informat que els dies 6 i 13 juliol es duran a terme les proves selectives, d'A1, A2, cossos generals i A1 i A2 facultatius, respectivament.

Pàgina 1 de 16