Les “bufandes” per productivitat relacionades amb les gestions i ajudes per la Covid19 són una vergonya

El Decret llei 3/2021, aprovat a la sessió del Consell de Govern del 9 d’abril, preveu que “El personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma o de les entitats instrumentals que faci funcions en l'àmbit de la planificació, la programació, la gestió, la coordinació, el seguiment, el control, l'avaluació o execució dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del REACT-EU pot percebre, amb caràcter excepcional, retribucions variables vinculades amb el grau de compliment dels objectius o resultats dels projectes corresponents, d'acord amb els paràmetres de compliment que s'estableixin en aquests projectes”.

 

Amb aquesta mesura, el Govern de les Illes Balears obre la porta a engreixar encara més el sou de les cinc persones que s’encarregaran de les unitats en què s’estructura l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques. De fet, el Decret llei esmentat reforça el que ja preveia el Decret d’estructuració d’aquesta oficina, i preveu que aquests cinc departaments puguin esser ocupats per “personal funcionari en llocs de naturalesa directiva o personal directiu professional”. És a dir, per primera vegada s’equipara el personal directiu professional (no funcionari) als departaments de l’Administració de la CAIB. És a dir, funcions que haurien de ser desenvolupades per personal funcionari, podran ser dutes a terme per gent contractada, que no provengui de l’Administració. I encara més, les “bufandes” per productivitat que preveu el nou Decret llei podrien suposar que aquest personal tengés un sou anual superior al dels alts càrrecs del GOIB.

 

L’STEI Intersindical denuncia que aquestes “bufandes” són una vergonya. És totalment cert que s’incrementarà la feina a l’Administració de la CAIB a partir de l’aprovació d’aquestes convocatòries d’ajuts; però és igualment cert que el que faran falta seran mans per a tramitar tots aquests expedients. Per aquest motiu, demana al Govern que es posi les piles i nomeni o contracti gent per aplacar l’increment del volum de feina.

 

El Govern que no ha trobat la manera de fer efectiu l’increment obligat del 2,9 % del sou repartit en dos exercicis, sí que ha trobat la manera de ser generós amb aquests llocs de feina tan especials.