Al BOIB extraordinari núm. 150, d’1 de novembre, s’ha publicat la Resolució per la qual s’aproven les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del concurs de trasllats del personal funcionari deserveis generals.

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat la convocatòria en el BOIB (fins al dilluns 29 de novembre inclòs).

En aquest document amb tots els llocs que surten a concurs podeu fer cerques i filtres.