Al BOIB núm. 165 del 20 de desembre de 2022 s’ha publicat la Resolució per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la CAIB.

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució al BOIB (fins dia 9 de gener de 2023)