S’Ha publicat la Instrucció 2/2023, de 20 de febrer, de la directora general de Funció Pública, relativa a la selecció de personal funcionari interí mitjançant crida col·lectiva, que es va publicar en el BOIB del passat dissabte 25 de febrer.

Aquest sistema de selecció és compatible amb el sistema tradicional de crida telefònica.

Es pot utilitzar en els següents casos: per l'ocupació de cinc o més llocs d'un determinat cos, escala o especialitat amb les mateixes característiques o per altra causa justificada.

És telemàtic i d'execució setmanal. El divendres es publicarà a la Seu Electrònica de la Direcció General de Funció Pública, es podran presentar les persones en situació de disponible a la borsa activa corresponent.

El termini per presentar-se als llocs oferts finalitzarà a les 10h. del dilluns següent, i s'adjudicarà per ordre rigorós de prelació.

La Direcció General de Funció Pública té previst començar a emprar el sistema de crida durant el mes de març, un cop acabin d'implementar informàticament aquest sistema i de fer la difusió corresponent.

Aquesta Instrucció es publicarà pròximament a la pàgina web de la Direcció General de Funció Pública