D'acord amb el punt 13.1.1 de les bases de la convocatòria i finalitzat l'exercici de la fase d'oposició, els tribunals per a l'ingrés pel torn de promoció interna als cossos general i especial de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fan públiques les llistes provisionals de les persones que han superat la fase d'oposició.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar la reclamació oportuna.

Podeu consultar les llistes esmentades en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es), accedint al cos corresponent i en la seu electrònica www.caib.es.

Les persones que participen pel torn de reserva amb discapacitat poden consultar les llistes indicades mitjançant la Consulta Personal.