Al BOIB núm. 178 del 5 de desembre de 2015 s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern d’1 de juny de 2012 pel qual s’aprova la jornada de treball i l’horari general del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals