Enquadrament definitiu (carrera professional serveis generals)

El BOIB núm. 14,  de 28 de gener, publica les llistes definitives d'enquadrament del personal funcionari i laboral inclosos en la carrera professional en l'àmbit dels serveis generals de la CAIB.