A la sessió d’aquest dimecres de la Mesa d’Empleats Públics al servei de l’administració autonòmica, i per unanimitat, hem pres un altre Acord per seguir la ruta marcada, a cada Mesa sectorial, de la recuperació dels drets que es varen perdre, sobretot, amb el Decret Llei 5/2012 del 2012.

Amb aquest acord es dóna potestat a les Meses Sectorials (Sanitat, Educació i Serveis Generals) per seguir negociant i, sobretot, per complir els Acords sectorials ja signats i presos a cada un dels seus àmbits. La recuperació dels dies addicionals per assumptes particulars i de vacances es negociarà a cada Mesa Sectorial.  

Amb aquest Acord queda desbloquejat un dels temes pendents de recuperació com és el complement fins arribar al 100% de les retribucions en cas d’Incapacitat Temporal. Un grup de treball acordarà, de manera immediata, quin criteri homogeni s’ha de seguir en cas del complement per IT, perquè després cada Mesa Sectorial, d’acord amb les seves prioritats i els seus Acords sectorials, pugui establir el calendari d’aplicació de la recuperació d’aquest tema.

Aquest grup de treball també analitzarà i proposarà mesures per reduir el percentatge d’ocupació temporal que hi ha a l’administració autonòmica, estudiarà la manera per aixecar les suspensions relatives a les prestacions i ajuts d’acció social i revisarà els acords suspesos, amb especial incidència amb el decret llei 5/2012.

En aquest Acord també es fa efectiu, per a les empleades públiques, un permís retribuït a partir del primer dia de la setmana 37 de l’embaràs fins a la data de part. En el supòsit de gestació múltiple, es gaudirà des del primer dia de la setmana 35.