Decret exigència coneixement de català accés funció pública CAIB

Al BOIB núm. 36 del 25 de març de 2017 s'ha publicat el Decret 11/2017, de 24 de març,Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears