Obligat per les sentències europees, el Govern espanyol ha escenificat un Acord per a la millora de l’ocupació pública i ha publicitat que això representa l’oferta de centenars de milers de places.

L’STEI Intersindical considera que l’Acord subscrit a la Mesa General de les Administracions Públiques de l’Estat pel Govern espanyol i els sindicats CCOO, UGT i CSI·F en matèria d’ocupació pública, és absolutament insuficient i suposa continuar les polítiques que han suposat destruir més de mig milió de llocs de feina públics des de 2011. El document signat reconeix expressament que no s’incrementarà la despesa ni la plantilla. Si hi sumam que hi ha sectors en què la taxa de reposició és de només un 50%, l’Acord suposa continuar destruint ocupació i donar cobertura al Govern per a continuar privatitzant el sector públic.

Amb l’Acord es pretén mantenir part dels efectius, però no es diu res de recuperar els llocs de feina perduts.

En matèria de reducció de l’ocupació temporal, acorda la pretensió de reduir la temporalitat al 8%, però no inclou la major part de Serveis Generals i del sector públic instrumental en el pla de consolidació d’ocupació pública.

Els grans absents de l’Acord són altres matèries com la recuperació del poder adquisitiu perdut, la jubilació parcial, la recuperació de drets o, entre altres, les retribucions en situació d’incapacitat temporal. De fet, hi ha un acord unànime a la Mesa General d’Empleats Públics de les Illes Balears –Administració i tots els sindicats– de demanar al Govern espanyol que posi punt als descomptes per IT.

A més, el Govern espanyol amb el suport de CCOO, UGT i CSI·F torna a utilitzar la legislació bàsica per tractar d’impedir la capacitat de negociar les condicions de treball o l’ocupació de les Administracions autonòmiques i locals.

En definitiva, amb aquest Acord s’ha deixat passar una oportunitat única per a aconseguir millores laborals que pal·lien els efectes de les retallades, que amb l’excusa de la crisi, hem patit els empleats públics aquests darrers anys. En una conjuntura de debilitat del Govern, els signants per part de la parts social haurien i podrien haver exigit més.

QUÈ DIU L’ACORD

 • El Projecte de llei de pressuposts de l’Estat del 2017 reflectirà aquestes taxes de reposició:
  • 100% en el cas de sectors prioritaris
   • Sanitat, educació*, administració de justícia, serveis socials, Inspecció (fiscal, laboral, SS i subvencions), intervenció, atenció a la ciutadania en els serveis públics, extinció d’incendis, transport públic, seguretat* i emergències i polítiques d’ocupació. (*En aquests sectors la taxa de reposició ja ha entrat en vigor a partir del Decret llei 6/2017.)
 • 50% per a la resta de sectors.
 • El Projecte de llei de pressuposts de l’Estat del 2017 autoritzarà les administracions a convocar les places que, des de fa com a mínim tres anys, estiguin ocupades per personal amb una vinculació temporal. En aquests casos, es podrà tenir una consideració especial de l’antiguitat en la fase de concurs. Això afecta els sectors següents:
  • Sanitat, educació, administració de justícia, serveis socials, policia local, gestió tributària i recaptació i inspecció.
 • Les places estructurals ocupades per personal laboral declarat indefinit no fix per sentència judicial no computarà a efectes de calcular la taxa de reposició. Tampoc no comptaran les places que preveu la disposició transitòria 4a del TREBEP.
 • Es creen tota una sèrie de grups de treball de seguiment.

QUÈ NO DIU L’ACORD

 • Perd l’oportunitat de recuperar el 5% furtat dels sous, el poder adquisitiu perdut aquests anys i preveu un 0,6% de pèrdua de poder adquisitiu per a enguany.
 • No regula la jubilació parcial.
 • No retorna a la situació anterior pel que fa al complement de baixa per IT.
 • No inclou la major part del sector de Serveis Generals en el pla de consolidació d’ocupació pública