pla igualtat

El Consell de Govern va aprovar, el passat dia 8 de juliol, el II Pla d'Igualtat entre Dones i Homes dins l'àmbit dels serveis generals de l'administració de la CAIB pel període 2016-2019.

La Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d'Igualtat ha elaborat aquest II Pla tenint en compte les conclusions de l'informe d'avaluació final del I Pla i els resultats de l'enquesta que es va passar al personal del seu àmbit d'aplicació, amb l'objectiu de conèixer la situació actual i l'opinió dels empleats i empleades.

El nou Pla es configura a partir dels eixos següents:

Eix 1: Cultura d'igualtat i apoderament de les dones.

Eix 2: Accés, promoció i condicions de treball.

Eix 3: Conciliació i coresponsabilitat.

Eix 4: Imatge i llenguatge igualitari.

Eix 5: Situacions d'especial protecció.

Eix 6: Mesures instrumentals complementàries.

Com a principals objectius que pretén el nou Pla poden destacar-ne els següents:

- Augmentar el nombre de persones formades a través del programa d'autoformació de l'EBAP i programar formació específica segons les necessitats dels col·lectius destinataris.

- Elaborar i executar un Pla de difusió de les mesures aprovades.

- Foment de la presència de les dones en llocs directius i en òrgans de decisió.

- Incorporar la perspectiva de gènere en la gestió dels Recursos Humans, en la Formació i en la Prevenció de riscs laborals.

- Innovar en matèria de conciliació de vida laboral, personal i familiar i sensibilitzar de la necessitat de ser coresponsables.

- Conscienciar de la importància de defensar un ambient de treball respectuós amb totes les persones i lliure de qualsevol tipus de discriminació o assetjament sexual, per raó de sexe o d'orientació sexual.

Per a més informació podeu descarregar el següent document

Arxiu application/x-download, 279021 bytes - Pla Igualtat BOIB català.pdf