A la darrera sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals totes les organitzacions sindicals i l'Administració vàrem signar dos acords.

En primer lloc, l'Acord sobre el sistema d'avaluació per competències, que preveu el sistema d'avaluació 360º. Aquest acord deriva de l'obligació que estableix l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i és condició imprescindible per posar en marxa la primera convocatòria ordinària de carrera professional.

En segon lloc, l'Acord pel qual es determina I'equivalència de determinada formació amb el requisit d'experiència per a l'ocupació de determ¡nats llocs de treball. Aquest acord deriva d'una antiga reivindicació de l'STEI Intersindical i permet substituir amb formació el requisit d'experiència en determinades àrees per ocupar determinats llocs de feina.

D'altra banda, podeu consultar l'Acord sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de
conciliació del personal funcionari, que es va signar el mes de juny..