El BOIB núm. 10, de 20 de gener de 2018, publica l'Acord de Consell de Govern que ratifica els acords que modifiquen l'Acord de carrera professional.


Aquest acord dona sortida a les principals reivindicacions que feia l'STEI Intersindical:

  • Promoció interna. El personal que accedeixi a nivells o subgrups superiors (tant per torn lliure com per promoció interna) no serà perjudicat en la carrera professional. A partir d'ara, se li baratarà el nivell I de carrera del nivell o subgrup d'origen pel nivell I del nou subgrup o nivell. Suposa incrementar la quantia a percebre de carrera professional des del primer dia.
  • Equivalència directa entre la carrera professional de l'Ib-salut i la de Serveis Generals.
  • Comissions de serveis.
    • Des d'una Administració que té carrera. Si s'estableix un mecanisme de reciprocitat, se li reconeixerà el dret a percebre la quantitat econòmica del nivell que té reconegut (la quantia serà la més baixa entre les dues administracions).
    • Des d'una Administració que no té carrera. No cobrarà carrera mentre estigui en comissió de serveis. Si després hi accedeix amb una plaça en propietat, se li reconeixerà el temps que hi ha estat en comissió de serveis per entrar com a màxim al nivell I de carrera.
  • Provisió definitiva. Qui obtengui plaça a través d'un concurs de trasllats, si té reconegut algun nivell de carrera al seu àmbit d'origen, obtindrà el dret a cobrar aquestes quanties a Serveis Generals. Igualment, podrà continuar progressant en la seva carrera professional.
  • Personal docent. El personal docent que obtengui plaça (de lliure designació o de concurs) a través d'un concurs de trasllats podrà sol·licitar ser enquadrat en el nivell I de carrera si acredita 10 anys ininterromputs de prestació de serveis en mateix sungrup de titulació. 

Si teniu algun dubte, llegiu l'Acord directament. Recordau que si heu de menester cap aclariment, ens podeu fer una consulta.