Avui els sindicats USO, CSIF, UGT, CCOO i SINTTA i han signat amb l’Administració un acord “sobre les mesures de seguretat i salut que s’apliquen als empleats públics d’aquesta Administració durant la pandèmia del Covid-19”.

Aquest acord surt d’una proposta que ha fet l’Administració com a sortida a un escrit conjunt dels delegats de prevenció de Serveis Generals registrat el dia 25 de març on sol•licitàvem tota una sèrie de mesures per fer compatible la prestació dels serveis públics essencials amb preservar la seguretat i salut dels empleats públics de Serveis Generals.
Resumit, les mesures d’aquest acord són les següents:
• S’establirà un canal de comunicació àgil amb els representants dels empleats públics amb la finalitat de traslladar totes les incidències que s’estableixin durant l’estat d’alarma.
• Per garantir el manteniment dels serveis essencials, es dotaran els efectius estrictament necessaris per complir amb la garantia de servei públic, prioritzant el teletreball a aquell personal especialment sensible. En els casos en què la prestació del servei requereixi necessàriament l’atenció pública s’han pres i es prendran les mesures preventives per garantir la seguretat d’usuaris i empleats públics.
• Es revisaran els llocs de treball susceptibles de teletreball, sempre que es garanteixi un mínim de presència en totes les dependències públiques.
• En funció de l’evolució de la pandèmia s’estudiarà la possibilitat d’establir, modificar o suprimir determinats serveis essencials.
• Es posarà a disposició dels empleats públics el material de seguretat necessari per exercir la seva feina en condicions de seguretat en funció de l’avaluació de cada lloc de treball.
• Quan així es determini es contractaran els serveis de desinfecció.

El motiu principal pel qual l’STEI Intersindical no hem signat és perquè consideram que totes aquestes mesures són de compliment obligat per part de l’Administració i no necessiten cap acord amb els representants legals dels treballadors per dur-les endavant.

L’STEI Intersindical pensam que aquest acord no té cap sentit perquè estableix exclusivament, sense aportar res de nou, les actuacions que l’Administració està obligada a dur a terme. No és moment de fotografies polítiques de cara a la galeria.

És per això que demanam responsabilitat i, d’una vegada per totes, feina seriosa per garantir els serveis públics que realment siguin necessaris i, al mateix temps, garantir la seguretat i la salut laboral dels empleats públics de serveis generals, sense exposar-los innecessàriament al contagi del coronavirus.