Al BOIB núm. 84 del 15 de maig s’ha publicat el Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

El Decret llei regula una sèries d’aspectes que modifiquen les condicions de feina i de selecció del personal al servei de la Comunitat Autònoma (selecció d’interins, funcions d’inspecció i vacances). L’STEI Intersindical, a la Mesa Sectorial de Serveis Generals del 15 de maig, va exposar a la directora general de Funció Pública la nostra disconformitat per regular condicions de feina i d’accés sense la prèvia negociació en els òrgans corresponents.

Les mesures aprovades són les següents:

Article 11

Mesures extraordinàries en matèria de selecció de personal funcionari interí per prestar serveis en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears i en el Servei de Renda Social Garantida de la Direcció General de Serveis Socials, per atendre necessitats urgents ocasionades per la crisis sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19

Excepcionalment, mentre duri la situació de crisis sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19, i com a màxim fins al 31 de maig de 2021, en cas d'exhauriment de les borses vigents per a la selecció de personal funcionari interí, o quan aquestes borses no siguin operatives per raó de la suspensió d'efectes derivada de la interposició de recursos, o qualsevol altre motiu que impedeixi, dificulti o faci antieconòmica la crida dels treballadors de la borsa, el Servei d'Ocupació de les Illes Balears i el Servei de Renda Social Garantida de la Direcció General de Serveis Socials poden utilitzar, per a la selecció de personal funcionari interí, l'oferta genèrica, sempre que amb això es garanteixi suficientment el compliment dels principis generals d'igualtat, capacitat, mèrit i publicitat.

D'aquestes ofertes s'ha de donar publicitat a través dels canals als quals es refereix l'apartat 2 de la disposició addicional cinquena de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020, i també se n'ha d'informar els representants sindicals.

Article 12

Personal inspector de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Des de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei i fins al 31 de desembre de 2020, el personal funcionari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb funcions inspectores està facultat per inspeccionar i aixecar acta, si escau, respecte de qualsevol matèria que li sigui encarregada relacionada principalment amb el compliment de les normes derivades de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, dins l'àmbit competencial de l'Administració de les Illes Balears, sempre que la funció inspectora no requereixi una elevada especialització en relació amb les competències materials de la conselleria d'adscripció.

Article 13

Mesures relatives al gaudi de vacances del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma

1. El règim de gaudi de vacances del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma, durant l'any 2020, es regeix per les previsions següent:

a) El període ordinari de vacances establert reglamentàriament, comprès entre l'1 de juny i el 30 de setembre, es pot circumscriure al període comprés entre l'1 de juliol i el 31 d'agost com a conseqüència de circumstàncies sobrevingudes per motiu de la crisi ocasionada per la COVID-19 que facin necessària la presència de personal en determinades unitats en els mesos de juny i setembre.

b) Quan per necessitats del servei resulti obligat gaudir la totalitat de les vacances fora del període ordinari establert, no s'aplica a la durada d'aquest l'increment de dies previst reglamentàriament.

c) Quan es prevegi el tancament de les instal·lacions a causa de la inactivitat estacional de determinats serveis públics, els períodes de gaudi de les vacances han de coincidir amb la franja temporal de tancament.

2. Se suspèn, per a l'any 2020, l'aplicació del punt 3 de l'article 41 del vigent Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i es considera com a període ordinari de vacances el període comprès entre l'1 de juny i el 30 de setembre, sens perjudici del que correspon als centres i treballs especials, per l'activitat major que desenvolupen en aquest període. Aquest període ordinari es pot circumscriure al període comprés entre l'1 de juliol i el 31 d'agost com a conseqüència de circumstàncies sobrevingudes per motiu de la crisi ocasionada per la COVID-19 que facin necessària la presència de personal en determinades unitats en el mesos de juny i setembre.

3. Així mateix, per a l'any 2020, se suspenen totes les clàusules dels convenis col·lectius, dels acords i dels pactes que afecten els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el sentit que el període ordinari de vacances comprés entre l'1 de juny i el 30 de setembre es pot circumscriure al període comprés entre l'1 de juliol i el 31 d'agost com a conseqüència de circumstàncies sobrevingudes per motiu de la crisi ocasionada per la COVID-19 que facin necessària la presència de personal en determinades unitats en el mesos de juny i setembre.