El TSJIB dona deu dies al Govern per executar la sentència que reconeix la carrera professional a les interines que varen interposar recurs amb els serveis jurídics de l’STEI Intersindical

El GOIB encara no ha fet efectius aquests imports, reconeguts per una sentència judicial del 28 de març de 2017, avalada pel Tribunal Suprem el mes de març del 2019.

El Govern ha de fer efectiu aquest pagament i no pot obviar que els tribunals sentencien en contra de la discriminació del personal interí en la carrera professional

La Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha acordat incoar el procediment d’execució forçosa de la sentència núm. 133, de 28 de març de 2017, i obliga al Govern de les Illes Balears a executar EN EL TERMINI DE DEU DIES la sentència que reconeix els imports relatius a la carrera professional i els interessos de demora de les quatre treballadores interines de l’Administració de la CAIB defensades pels serveis jurídics de l’STEI Intersindical.

L’auto judicial requereix que l’Administració presenti davant la Sala un informe que acrediti les mesures adoptades per complir la sentència i l’òrgan responsable del compliment.

L’STEI Intersindical celebra la contundència amb què el jutge obliga l’Administració, demana al Govern de les Illes Balears que aboni immediatament aquestes quanties, i recorda que ja no es pot obviar més que els tribunals sentencien en contra de la discriminació del personal interí en la carrera professional.