L'STEI Intersindical dona de marge aquest mes de gener per a negociar la recuperació de la minorització del 2% corresponent al 2020

Finalment, el Govern ha complert amb el que ja va avançar a l’Acord de Consell de Govern de 7 d’agost de 2020. D’aquesta manera, el Govern retallarà un dels complements de la nòmina del seu personal per compensar la pujada que sí ha d’aplicar al sou base i als triennis, com conceptes retributius bàsics, per a donar compliment a la Llei de Pressuposts de l’Estat per al 2020. Aquesta mesura afecta al personal empleat públic al servei de l’administració autonòmica (Educació, Sanitat, Serveis Generals i el sector públic autonòmic), al personal de la Universitat de les Illes Balears, al del Parlament i al de l’escola concertada.

L’Estat determinava la pujada del 2% de les retribucions per al 2020. Només la Comunitat Autònoma de les Illes Balears decidí no fer efectiva aquesta pujada, cosa que sí que feren totes les administracions de la resta de l’estat (comunicats autònomes, ajuntaments, diputacions i Consells Insulars).

Respecte al 0,9% que determina la Llei de Pressuposts de l’Estat per al 2021 (en vigor des de l’1 de gener), s’ha de negociar la seva aplicació. En aquest sentit, STEI Intersindical exigirà que aquest 0,9% s’apliqui a tots els conceptes retributius amb efectes de la nòmina de gener.

Arrel de les mobilitzacions dels darrers dos mesos, l’Administració es va comprometre a negociar a la Mesa de Negociació dels Empleats Públics, com es revertirà la situació de manera que finalment sí que es faci efectiva la pujada de les retribucions del 2% amb efectes d’1 de gener de 2020.

L’STEI Intersindical participarà en les negociacions i tornarà a actuar amb contundència en el cas que aquestes no arribin a bon port.