Al BOIB núm. 31 del 4 de març s’ha publicat la Resolució per la qual es modifiquen les mesures contingudes en l’annex 1 de l’Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en el lloc de treball:

 1. A partir del dia 8 de març es produirà la reincorporació presencial, de manera progressiva, i d’acros amb les necessitats de cada unitat orgànica, dels treballadors següents:
 • Caps de departament.
 • Caps de servei
 • Secretaris personals, quan no sigui possible establir torns de feina.
 1. Queden exceptuats de l’apartat anterior les persones que tenguin autoritzada el teletreball, d’acord amb el Decret 36/2013 i el personal vulnerable que tingui la condició de grup vulnerable a la COVID-19 d’acord amb la definició establerta pel Ministeri de Sanitat, i així ho aconselli el Servei de Prevenció.
 2. La resta del personal pot optar per mantenir els trons de feina presencials ja establerts o establir-ne uns de nous per adaptar-se a la novia situació del primer punt.
 3. Les persones que facin teletreball han de fitxar, com a feina externa, amb el motiu «teletreball COVID-19».
 4. Amb caràcter general, cada unitat orgànica ha de distribuir el personal en dos o tres torns rotatoris de treball presencial i de caràcter diari o setmanal, la composició dels quals ha de ser estable i ha de garantir l'acompliment dels serveis essencials.
 5. Els treballadors que tengui cura o atenció directa sobre una persona amb la qual existeixi una relació de dependència i que hagi estat obligada a fer quarantena per motiu de la COVID-19, passarà a prestar els seus serveis mitjançant la modalitat de “teletreball COVID-19”. Una vegada finalitzat el període de quarantena, aquesta persona s'ha de reincorporar al seu torn de treball.
 6. S’establiran mesures de seguretat per a la ubicació del personal que hagi de prestar serveis presencials a cada una de les seus, i han de donar instruccions a les direccions generals i a les gerències dels ens del sector públic instrumental.
 7. Les mesures que s'adoptin han de garantir el compliment i la continuïtat dels sectors essencials i estratègics.