Al BOIB núm. 31 del 4 de març s’ha publicat la Resolució per la qual es deixa sense efecte el calendari de realització dels exercicis de les proves selectives convocades per a l’ingrés en determinats cossos, escales o especialitats de l’Administració de Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a l’oferta pública de 2018

La previsió dels nous calendaris de realització dels exercicis de les proves selectives es publicarà el mes d’octubre de 2021.

Entre els mesos de desembre de 2021 i gener de 2022, serà el moment en el qual es realitzarà el primer exercici del cos de gestió, i la resta es realitzarà d’acord amb el calendari que es publicarà, sempre i quan la situació sanitària provocada pe la COVID-19, ho permeti.