Al BOIB núm. 31 del 4 de març s’ha publicat la Resolució per la qual la Conselleria d’Educació assumeix la gestió dels auxiliars tècnics educatius (ATE), personal de neteja i dels educadors d’escoletes.

A partir de demà la Conselleria d’Educació té delegades les competències següents:

  1. Convocar i resoldre els concursos per constituir les borses de personal laboral no permanent de la categoria professional d'auxiliar tècnic educatiu de la CAIB, per dur a terme treballs ocasionals o urgents o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. L'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) posarà a la seva disposició els mitjans tecnològics i, si escau, assessorament tècnic i jurídic.
  2. Gestionar i tramitar les borses d'auxiliar tècnic educatiu esmentades en la lletra anterior. La Direcció General de Funció Pública li prestarà, si escau, assessorament tècnic i jurídic.
  3. Formalitzar els contractes laborals eventuals de durada determinada o per cobrir llocs de treball per interinitat, així com els cessaments, excepte en els supòsits de nomenament i cessament per reingrés de personal laboral fix o de resultes de processos de concurs per a la provisió de llocs de treball o d'ofertes públiques d'ocupació.
  4. Gestionar les borses del cos ajudant facultatiu, escala socioeducativa, en el supòsit de substitució de baixes produïdes per incapacitat temporal i per vacances, permisos, llicències i reduccions de jornada, i fer a la Direcció General de Funció Pública les propostes de nomenament i de cessament. La Direcció General de Funció Pública posarà a la seva disposició els mitjans tecnològics. En tot el procés s'actuarà de manera coordinada entre la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i la Direcció General de Funció Pública
  5. Tramitar i formalitzar els contractes de feina del personal laboral no docent per prestar serveis de neteja en els centres docents, en les modalitats d'interinitat i de contractació eventual, per suplir baixes produïdes per incapacitat temporal i per vacances, permisos, llicències i reduccions de jornada.