El Govern aprova, amb el vot contrari de tota la part social, la retallada del 2.9% i l’STEI abandona la Mesa General d’Empleats Públics

El Govern aprova, amb el vot contrari de tota la part social, la retallada del 2.9% i l’STEI abandona la Mesa General d’Empleats Públics

Finalment els empleats públics de l’administració autonòmica de les Illes Balears serà l’únic castigat amb el 2.9% de retallada de sou en relació amb les retribucions de la resta de personal de les administracions de tot l’Estat. Fins i tot en l’àmbit de les Illes Balears, els empleats públics propis de la CAIB serà l’únic perjudicat per aquesta mesura antisocial del Govern Armengol.

L’STEI Intersindical acusa el Govern d’haver negociat de mala fe. Durant les darreres setmanes, l’Administració ha diluït la negociació sobre com es recupera aquest 2,9% amb altres mesures sectorials, sobretot de l’àmbit sanitari. A la darrera Mesa General d’Empleats Públics, per fer evident l’estratègia de l’Administració de rompre la unitat sindical, l’STEI Intersindical abandonà la sessió.

L’STEI Intersindical valorarà si la relació amb aquesta administració ha de continuar per la via de la negociació o si ha arribat l’hora de la confrontació al carrer i als jutjats.

Finalment la proposta retributiva aprovada de forma unilateral per l’administració és la següent:

  • 2 % de l’any 2020:
    • Les quanties retributives minorades per l’Acord de Consell de Govern de 4 de gener de 2021, pel qual es ratifiquen els acords resultants de l’Acord de Consell de Govern de 7 de gener de 2020 al mes de gener de 2023.
  • 0.9% de l’any 2021:
    • Incrementar en un 0.9%, amb efectes de dia 1 de gener de 2021, les retribucions bàsiques fixades en l’article 18 aparat cinc de la llei 11/2020, dels funcionaris als quals resulta d’aplicació l’article 76 del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
    • En el cas del personal dels articles 12 a 20 de la Llei 3/2020, de 31 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB, al qual no sigui d’aplicació l’article 76 del TREBEP, se li incrementarà el sou base i l’antiguitat.