Al BOIB núm 93 del 19 de juliol de 2021 s'ha publicat l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals per tal d’incloure la fase extraordinària d’implantació dels funcionaris interins i laborals temporals no enquadrat en aplicació de les diferents sentències de reconeixement de carrera i extensions de sentència, així com determinats supòsits derivats del reconeixement de la carrera professional horitzontal d’aquest col·lectiu que no es preveien en els acords originals