Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta llista, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la persona interessada no compleix el requeriment dins el termini esmentat, es considerarà que desisteix de la sol·licitud. 

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació pertinent de persones admeses. 

Si les persones excloses o omeses no esmenen el defecte o no presenten els documents preceptius, es consideraran excloses del procediment. 

Podeu consultar les llistes esmentades en aquesta pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al tràmit corresponent i la seu electrònica www.caib.es.