S'han publicat les llistes provisionals de mèrits al·legats als procesos d'estabilització del concurs oposició i concurs de mèrits de l'Administració de la CAIB.

Més informació: https://oposicions.caib.es

Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats (fins al dia 12/12/2022) per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d'autobaremació), com a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta un mèrit en l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats.

Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial.

Es recorda que les llistes provisionals de mèrits al·legats publicades avui, únicament reflecteixen les puntuacions que resulten de l'autobaremació efectuada per cada aspirant.
Els Tribunals encara NO han dut a terme la revisió dels mèrits. Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació, el tribunal aprovarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els aspirants.

Per tant, les puntuacions i les posicions que figuren a les llistes provisionals de mèrits al·legats, publicades avui, poden canviar en funció de la revisió i la baremació de mèrits que facin els tribunals.