Publicat al BOIB el nou Decret de teletreball

S'ha publicat al BOIB el nou decret de teletreball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.