Les persones que ja tenen assolit el IV nivell de carrera no han de fer cap tràmit a aquesta convocatòria.

Les persones que varen assolir un nivell de carrera a la convocatòria extraordinària de l'1/1/2016 han de triar la convocatòria de data 1/1/2021.

Les persones que varen assolir un nivell de carrera a la convocatòria ordinària de l'1/1/2018 han de triar la convocatòria de data 1/1/2023.

Les persones que encara no tenen cap nivell de carrera i tenen 5 anys al mateix cos, escala, especialitat o categoria professional, han de comprovar el requisit de temps, és a dir, els cinc anys i en funció d'això anar a la convocatòria immediatament posterior.

Les persones que ocupin llocs de treball amb jornada anual inferior a l'ordinària (fixos discontinus), així com a les que gaudeixin d'una reducció de jornada, als efectes de complir el requisit assenyalat en el punt 7.2 d'aquest Acord i poder participar en les convocatòries ordinàries de carrera per al reconeixement de nous nivells, se'ls computarà el temps de desenvolupament en els mateixos termes que al personal amb jornada de treball ordinària i se'ls aplicaran els criteris generals establerts en aquest Acord per a l'accés i la progressió en el sistema.