Informacions recuperació drets, complement per IT, paga extra i Oferta pública Ocupació

Resum de la Mesa Sectorial de Serveis Generals dels dies 1 i 5 de desembre de 2016 (Aquestes mesures, segons el conveni també seran d’aplicació al personal laboral).

  1. Ratificació de l’acord relatiu a situacions de caràcter excepcional.

Es ratifica l’Acord del Consell de Govern de 30 de setembre de 2016 pel qual s’amplia les situacions d’incapacitat laboral en què els treballadors de la CAIB poden rebre el 100 % de les seves retribucions introduint el supòsit de malaltia greu pel qual una baixa superior a 5 dies d’absentisme podrà ser compensada fins al 100 % del sou des del primer dia.

Aquest acord produirà efectes a partir de l’1 de gener de 2017.

  1. Calendarització de la recuperació dels dies de permís per assumptes particulars per antiguitat i dies addicionals de vacances

La recuperació d’aquests dies es farà de manera gradual d’acord amb el calendari següent:

Dies de permís per assumptes particulars per antiguitat 2017 2018 2019
6 triennis 1 2 2
8 triennis 2 2 3
9 triennis 2 3 4
10 triennis 3 4 5
11 triennis 3 5 6
12 triennis 4 5 7
13 triennis 4 6 8
14 triennis 5 7 9
15 triennis 5 8 10
16 triennis 6 8 11
17 triennis 6 9 12
Dies addicionals de vacances 2017 2018 2019
15 anys de servei 1 1 1
20 anys de servei 1 2 2
25 anys de servei2 2 2 3
30 anys de servei 2 3 4

           

Els permisos corresponents a l’any 2017 es podran gaudir des del dia 1 d’abril de 2017 fins el dia 31 de març de 2018.

  1. El desembre de 2016 cobrarem el 12,5% de l'extra 2012

LAdministració ha confirmat que es compliria la "clàusula STEI", l’article 4.1.a de l’Acord de carrera professional referent a la recuperació de la part de la paga extraordinària de l’any 2012. Per tant, a la nòmina de desembre se’ns abonarà un 12,5%; i a la nòmina de gener de 2017, un 25%.

El gener de 2018 cobrarem la part restant.

  1. Aprovada l’Oferta Pública d’Ocupació 2016