Resum de la Mesa Sectorial de serveis Generals (5 de març de 2021)

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals d’avui, 5 de març, s’ha aprovat un nou procés de selecció de personal funcionari interí en cas de necessitat urgent i inajornable. Aquest sistema només s’activaria, de manera excepcional, en els casos d’exhauriment de les borses vigents formades per qualsevol dels procediments prevists en el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de la CAIB.

Aquest procés de selecció que pretén simplificar el procediment de selecció d’interins valorarà, com a mínim, els mèrits següents:

a) L’experiència professional en la realització de funcions de naturalesa o contingut tècnic anàlegs a les del cos, l’escala o l’especialitat de la borsa a la qual s’opta, la qual ha de comprendre sols els serveis prestats com a empleat públic a qualsevol administració pública, sempre que es trobin dins l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

b) El nivell de coneixements de català superior al que s’exigeix per a l’ingrés al cos o l’escala de l’Administració general o especial, i el grup o subgrup d’adscripció corresponent a la borsa a la qual s’opta, a més del certificat de coneixement de català de llenguatge administratiu.

c) La prestació de serveis mitjançant una comissió de serveis en atribució temporal de funcions o a la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general competent en matèria de funció pública, sempre que s’hagin prestat al mateix cos, escala o especialitat al qual s’opta, d’acord amb les previsions que conté l’article 88 bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Finalment, l’STEI Intersindical, tot i comprenent la necessitat i la urgència de la creació de borses extraordinàries, ens hem abstès pels motius següents:

  • Això no és més que un pegat davant la inactivitat de l’Administració. Ja fa temps que demanam la modificació del Decret 30/2009 en el sentit d’agilitzar el sistema de selecció del personal interí.
  • Fa anys que des de la part social exigim el reforç, tant de mitjans com de personal, de l’EBAP per poder fer front a totes les feines que té encomanades.

Altres temes tractats a la Mesa han estat els següents:

  • Concurs de trasllats

L’Administració preveu convocar el concurs de trasllats, al més aviat possible, durant el primer semestre d’enguany.

  • Carrera professional interins

És imminent que l’Administració faci efectiva la incorporació dels funcionaris interins dins la carrera professional. Els efectes econòmics, a l’espera del que dictamini finalment el TSJIB en relació amb la retroactivitat, serà de l’1 de gener de 2021.