Mesa extraordinària de Serveis Generals (26/04/2021)

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals, reunida avui en sessió extraordinària, s’han tractat els temes següents:

  • Borsí d’auxiliar extraordinari:

S'obrirà un borsí extraordinari per cobrir interinament llocs de feina del cos auxiliar administratiu. La previsió és que dijous es publiqui la convocatòria al BOIB i que divendres comenci el termini per registrar sol·licituds (aquest termini, com a mínim, serà de deu dies).

  • Carrera Professional:

L'estat ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat contra la incorporació dels interins a la carrera professional, està previst que dia 28 d'abril es publiqui la Comissió Bilateral per a tractar aquest tema.