A la Mesa Sectorial del 13 de maig s'ha aprovat, per unanimitat, l'Acord per la millora temporal de l'ocupació (promoció interna temporal). Aquest sistema permetrà als funcionaris de carrera ocupar temporalment un lloc de treball no ocupat adscrit a un cos, escala o especialitat diferent del que pertany, sempre que reuneixi els requisits següents:

  • Tenir la titulació exigida per accedir al cos, escala o especialitat a què està adscrit el lloc.
  • Complir els requisits establerts a la relació de llocs de feina
  • Ser funcionari de carrera del grup o subgrup immediatament inferior del lloc al qual s’ha d’efectuar el nomenament.

El funcionari en millora temporal de l’ocupació tindrà dret a la reserva del lloc de treball del qual es titular; però no suposarà la consolidació de cap dret de caràcter retributiu, sense perjudici de què es pugui considerar com a mèrit en els sistemes de promoció interna o de provisió de llocs de feina.

La selecció dels funcionaris de carrera pel nomenament provisional per millora de l’ocupació es durà a terme per sistemes de borses d’aspirants provinents d’haver superat alguna prova o exercici en un procés selectiu de promoció interna. Transitòriament, i fins la confecció d’aquestes borses, el procediment es durà a terme per sistemes de borses confeccionades per concurs de mèrits on es valorarà, com a mínim, l’experiència prèvia i el coneixements de llengua catalana.