En data 09/09/2023 s'ha publicat en el BOIB núm. 125 la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos auxiliar a les persones aspirants que han superat el procés selectiu i amb la adjudicació de llocs de treball de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Informar a les persones de l'illa d'Eivissa que s'ha advertit un error a la resolució esmentada que afecta al compliment del requisit del lloc amb codi F0228000M. En conseqüència, es publicarà la Resolució de rectificació en el BOIB del proper dimarts.

Després de detectar l'errada que el lloc amb codi F022000M (que s'havia oferit en el torn lliure d'Eivissa) té com a requisit el "Curs d'atenció al públic o a la ciutadania organitzats per l'EBAP", i la persona a la que s'ha adjudicat aquest lloc no disposa d'un curs vàlid per ocupar-lo, s'ha publicat al BOIB núm. 126 del 12 de setembre la Resolució de la correcció d'errades.