En data 20 de desembre de 2023, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat l'exercici de les proves selectives per a l'ingrés pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

S'informa que, arran les al·legacions presentades i posterior deliberació dels Tribunals, les preguntes a corregir o a eliminar de l'examen de dia 25 de novembre de 2023, per subgrups, són les següents:

A1
Pregunta 64: canvi resposta (d enlloc de a)
Pregunta 77: canvi resposta (c enlloc de d)
Pregunta 95: canvi resposta (b enlloc de d)

A2
Pregunta 16: ANUL·LACIÓ
Pregunta 82: ANUL·LACIÓ

C1
Pregunta 26: canvi resposta (d enlloc de c)
Pregunta 44: ANUL·LACIÓ
Pregunta 47: ANUL·LACIÓ

C2
Pregunta 30: canvi resposta (b enlloc de a)

Podeu consultar les llistes definitives de persones aspirants que han superat l'exercici en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es), accedint al cos corresponent, i en la seu electrònica www.caib.es.

Les persones que participen pel torn de reserva amb discapacitat poden consultar les llistes esmentades mitjançant la Consulta Personal.

Contra aquest acord del Tribunal es podrà interposar un recurs d'alçada davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 121 i següents, en relació amb l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar les diligències de resposta a les al·legacions presentades pels aspirants en un altre comunicat publicat en aquesta mateixa data.