En data 15 de gener de 2024, es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants que han superat l'exercici del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari del subgrup C2 de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de set dies hàbils des de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

En un proper comunicat es farà pública la data de revisió, en funció del nombre de sol·licituds presentades.

Podeu consultar les llistes esmentades en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es), accedint al cos corresponent, i en la seu electrònica www.caib.es.

Les persones que participen pel torn de reserva amb discapacitat poden consultar les llistes esmentades mitjançant la Consulta Personal.

A més, es fan públics els qüestionaris de tipus test i les respostes de l'exercici realitzat el dia 13 de gener de 2024 del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari del subgrup C2 de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.