Creació de places d'auxiliars i ordenances a diferents IES

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals del 24 de febrer de 2023 l’Administració ha presentat tota una sèrie de propostes de modificació de RLT. Cal destacar la creació de nombroses places d’auxiliars i ordenances a una vintena de centres d’ensenyament secundari.

La justificació per la creació d’aquests llocs de feina és la intenció d’ampliar els horaris en torns d’horabaixa dels centres per augmentar l’oferta de formació professional.

L’STEI Intersindical hem votat a favor de la proposta i hem exigit que, a més de crear aquest llocs de feina, l’Administració és comprometi a dotar-les. A més, els hi hem recordat que al maig de 2019 l’Administració va crear 42 llocs d’auxiliar administratiu per donar servei a 84 centre d’educació infantil i primària (CEIP) i, a dia d’avui, encara no estan dotades.

Concurs de trasllats: llistes provisionals d’admesos i exclosos

L’EBAP ha publicat les llistes provisionals d’admesos i exclosos, amb indicació de les causes de l’exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre) 

Les persones excloses disposen d’un termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la Resolució en la página web http://ebap.caib.es per esmenar les deficiències detectades i per aportar els documents preceptius.

Del 24 de febrer de 2022 al 10 de març de 2022.

Acord Marc

L’Administració ens ha informat de la voluntat de reprendre la negociació d’un Acord Marc a partir de gener de 2022. Els temes a negociar seran: el concurs obert i permanent, decret de selecció i provisió, sistema de promoció interna i carrera professional (inclusió del personal interí i els criteris de la carrera ordinària).

Dia 14 de gener s’ha convocat una primera Mesa Tècnica de Negociació per començar a treballar el nou sistema de provisió de llocs de feina: el concurs obert i permanent.

Modificació de la Instrucció 5/2021

Atesa la urgència de disposar de funcionaris interins del Cos Facultatiu Superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica s’ha modificat la Instrucció 5/2021 que fitxen els criteris per seleccionat aquest personal mitjançant oferta genèrica del SOIB. La modificació consisteix en reduir els mèrits a valorar, i es valorarà només els serveis prestats com a empleat públic en qualsevol administració i el nivell de coneixements de llengua catalana superior a l’exigit, a més del certificat de coneixement de llenguatge administratiu.

Com a conseqüència de la previsible exhauriment de diferents borses, l’Administració ens ha informat que seguiran aquest procediment en altres especialitats.

Modificació de Relacions de Llocs de Feina

L’Administració ha presentat a la Mesa Sectorial del 3 de desembre diverses modificacions de la RLT. Entre altres modificacions, cal destacar la creació de nous llocs de feina a les conselleries següents: EBAP (31 places), Conselleria d’Afers Socials i Esports, Conselleria d’Educació i Formació Professional, Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, IBISEC, Funció Pública i Igualtat , Transició Energètica, Serveis Productius i Memòria Democràtica.

A més, hi ha un traspàs de llocs de feina des de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació a SEMILLA, amb efectes d’1 de gener de 2022. L’STEI Intersindical denuncià el menyspreu de l’Administració envers la part social, ja que aquest traspàs de funcionaris fou publicada al BOIB el 16 de novembre abans de la preceptiva negociació a la Mesa Sectorial.

Pàgina 10 de 18