A la sessió d’avui de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 10 de setembre, s’ha aprovat un acord per establir torns de feina presencial.

S’ha signat per unanimitat un acord per establir torns de feina presencial per dies o setmanes, amb l’objectiu d’evitar el risc de coincidència massiva de persones en els centres de treball.

Els dies o setmanes que el personal no faci feina presencial, la prestació del servei es durà a terme mitjançant la modalitat de teletreball, sempre que les funcions atribuïdes ho permetin.

Amb caràcter general, cada unitat orgànica distribuirà el seu personal en dos o tres torns rotatoris de feina presencial i de caràcter setmanal, la composició dels quals tindrà caràcter estable.

A l’hora d’establir els torns rotatoris s’ha de tenir en compte que els treballadors que tinguin autoritzada la prestació dels seus serveis mitjançant la modalitat de teletreball, d’acord amb el Decret 36/2013, mantindran les condicions de l’autorització inicial. El que faran és combinar un torn de teletreball total amb un torn de teletreball en les condicions actuals.

En el supòsit que algun empleat públic tingui cura o atenció directa sobre una persona amb la qual tingui una relació de dependència i la qual hagi estat obligada a guardar quarantena per motiu de la COVID19 passarà a prestar el seus serveis mitjançant la modalitat de teletreball. Una vegada finalitzat el període de quarantena aquesta persona es reincorporà al seu torn de treball.

L’STEI Intersindical ha aconseguit incorporar a la redacció de l’acord que hi haurà una vigilància especial per procurar que, en centres de treball on coincideixen persones de règims jurídics diferents (o centres en què el personal de Serveis Generals coincideix amb docents o sanitaris), aquestes bimbolles es dissenyin tenint en compte tothom que fa feina allà mateix.

Finalment s’acorda iniciar el procés de negociació de la revisió i de l’actualització d’altres mesures i protocols existents en matèria de COVID 19, així com el possible establiment d’altres mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.