Acord Marc

L’Administració ens ha informat de la voluntat de reprendre la negociació d’un Acord Marc a partir de gener de 2022. Els temes a negociar seran: el concurs obert i permanent, decret de selecció i provisió, sistema de promoció interna i carrera professional (inclusió del personal interí i els criteris de la carrera ordinària).

Dia 14 de gener s’ha convocat una primera Mesa Tècnica de Negociació per començar a treballar el nou sistema de provisió de llocs de feina: el concurs obert i permanent.

Modificació de la Instrucció 5/2021

Atesa la urgència de disposar de funcionaris interins del Cos Facultatiu Superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica s’ha modificat la Instrucció 5/2021 que fitxen els criteris per seleccionat aquest personal mitjançant oferta genèrica del SOIB. La modificació consisteix en reduir els mèrits a valorar, i es valorarà només els serveis prestats com a empleat públic en qualsevol administració i el nivell de coneixements de llengua catalana superior a l’exigit, a més del certificat de coneixement de llenguatge administratiu.

Com a conseqüència de la previsible exhauriment de diferents borses, l’Administració ens ha informat que seguiran aquest procediment en altres especialitats.

Modificació de Relacions de Llocs de Feina

L’Administració ha presentat a la Mesa Sectorial del 3 de desembre diverses modificacions de la RLT. Entre altres modificacions, cal destacar la creació de nous llocs de feina a les conselleries següents: EBAP (31 places), Conselleria d’Afers Socials i Esports, Conselleria d’Educació i Formació Professional, Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, IBISEC, Funció Pública i Igualtat , Transició Energètica, Serveis Productius i Memòria Democràtica.

A més, hi ha un traspàs de llocs de feina des de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació a SEMILLA, amb efectes d’1 de gener de 2022. L’STEI Intersindical denuncià el menyspreu de l’Administració envers la part social, ja que aquest traspàs de funcionaris fou publicada al BOIB el 16 de novembre abans de la preceptiva negociació a la Mesa Sectorial.

Concurs de trasllats: ampliació termini presentació de sol.licituds

Al BOIB núm. 163 del 25 de novembre s'ha publicat la Resolució per la qual s'amplia en deu dies hàbils el termini per presentar sol·licituds de participació en el  procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per tant, el termini de presentació d'instàncies conclourà el dia 15 de desembre de 2021

El motiu és la publicació al BOIB d’avui, 23 de novembre, de l'Acord del Consell de Govern de 22 de novembre de 2021 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de dia 22 de març de 2013 en relació al requisit d’experiència per ocupar llocs de treball concrets, atès que l'Acord esmentat afecta a aquest procediment de provisió.

Pàgina 10 de 16