Novetats concurs oposició auxiliar procés selectiu 2019 (OPE2018)

El 15 de juny es va publicar la llista provisional de mèrits de la fase de concurs del procés selectiu 2019 (OPE 2018) .

Els aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional de mèrits. (fins dimarts dia 20 de juny)

https://oposicions.caib.es/

Novetats estabilització i promoció interna

ES PUBLIQUEN LES LLISTES PROVISIONALS DEL CONCURS DE MÈRITS DELS COSSOS GENERALS

Avui han comparegut la consellera i les directores de l'EBAP i de Funció Pública per a anunciar algunes novetats dels processos d'estabilització.

Han anunciat que avui s'han publicat al portal de l'opositor (oposicions.caib.es) les llistes provisionals d'aprovats del concurs de mèrits d'estabilització dels cossos generals del personal funcionari de la CAIB. Hi ha set dies hàbils a partir del 14 de juny per a presentar l'escrit d'elecció dels llocs de treball i la resta de documentació . Ho podeu consultar en aquesta resolució: https://www.caib.es/oposicions/annexos/ESTABILITZACIO/Resolucio.pdf

PREVISIONS DE DATES D'EXAMEN DEL CONCURS OPOSICIÓ D'ESTABILITZACIÓ

També han anunciat dates d'examen del concurs oposició d'estabilització:

18 de novembre: promoció interna i personal laboral

25 de novembre: superior i gestió

2 de desembre: administratiu i subaltern

16 de desembre: auxiliar

Ratificat l’Acord sobre el concurs obert i permanent i nou sistema de promoció interna

El Consell de Govern ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals d’11 de maig de 2023 pel qual s’aproven les bases i el barem de mèrits que han de regir en els processos de concurs obert i permanent i de promoció interna del personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En el marc d’una estratègia per reduir la temporalitat, es va definir un itinerari per a la gestió de personal que inclou diferents mesures, com ara les que es desenvolupen en aquest Acord i que s’han de reconvertir en un decret, d’acord amb el que estableix el Decret llei 6/2002. Així doncs, la disposició final primera i quarta fixen els canvis normatius necessaris per desenvolupar reglamentàriament les bases i els barems del concurs obert i permanent i per a la promoció interna.

Llegeix més...
Pàgina 5 de 16