La Direcció General de Treball i Salut Laboral considera que no s'ha de paralitzar l'activitat

Amb relació a l'escrit unànime presentat pels delegats de prevenció de riscs laborals del Comitè de Seguretat i Salut, la Direcció General de Treball i Salut Laboral ha emès un informe. Aquest "informe" diu que "la Direcció General de Treball i Salut Laboral, una vegada analitzada la documentació aportada per les Conselleries de la CAIB, es conclou que no procedeix la paralització de l’activitat dels funcionaris a les esmentades Conselleries."

Lamentam que la DG Treball i Salut Laboral hagi optat per emetre un "informe" i no una resolució, document que (a més d'incloure peu de recurs) entenem que compliria el que marca l'article 21.3 de la Llei de prevenció de riscs laborals:

Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

L’STEI Intersindical demana que es redueixi al màxim la feina presencial

Els experts apunten que l’única manera d’evitar que el virus s’escampi són les mesures de distanciament.

La presidenta Armengol i la Conselleria d’Administracions Públiques han de donar instruccions precises per paralitzar l’activitat presencial d’àmbits del sector públic que no són essencials per contenir la pandèmia.

L’STEI Intersindical considera que, si no es prenen mesures estrictes de distanciament social, el temps juga a favor de l’expansió del virus i en contra de la salut pública.

Llegeix més...

Acord del Consell de Govern de mesures organitzatives de serveis públics CAIB i sector públic instrumental

Publicat l’Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, en el marc del que disposen el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i l’Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi de la COVID-19.

Les mesures organitzatives són les següents:

Aquestes mesures no han estat negociades amb els representants dels treballadors de Serveis Generals. 

 

Exigim mesures de protecció per a la classe treballadora davant l’epidèmia de coronavirus

És evident que l’epidèmia de coronavirus està generant una crisi sanitària que, sense dubte, està tenint un fort impacte en altres aspectes com el laboral, l’econòmic i el social. El problema és que correm el risc de que les conseqüències d’aquesta crisi les acabin pagant, com sempre, els col·lectius més vulnerables i la classe treballadora en el seu conjunt. És per això que exigim dels poders públics que, en aplicació del criteri de l’interès general, s’extremin les mesures de protecció cap a la majoria social.

Pel que fa a la vesant sanitària, caldrà estar a allò que determinin les administracions sanitàries per minimitzar la propagació de la malaltia i, en tot cas, dotar de recursos suficients al nostre sistema sanitari per garantir l’atenció sanitària de la població, tant, preventiva com assistencial. Afortunadament, malgrat els intents del neoliberalisme per liquidar la sanitat pública, seguim tenint un excel·lent sistema sanitari públic i el que és més important, els equips humans que hi treballen que, amb la seva professionalitat i vocació de servei públic, estan demostrant que es pot superar qualsevol circumstància adversa. Des d’aquí el nostre agraïment i reconeixement per la seua tasca anònima.

Per altra banda, cal incidir en les repercussions de l’epidèmia a l’àmbit laboral. És clar que als centres de treball s’hauran d’aplicar mesures preventives fomentant el teletreball i en aquells supòsits que no sigui possible, la protecció dels treballadors i treballadores amb mesures especials d’higiene personal i dels centres de treball. No obstant això, seran inevitables els contagis i els aïllaments preventius dels contactes; per la qual cosa, s’ha de garantir per part dels poders públics, que en aquestes situacions d’incapacitat temporal o de quarantena els treballadors i treballadores han de mantenir el seu lloc de treball i els seus drets retributius íntegres, excloent qualsevol possibilitat de que puguin ser acomiadats al·legant absentisme laboral i qualificant aquestes situacions com a d’incapacitat temporal per contingències professionals.

Llegeix més...