Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP per a l’any 2022

Al BOIB núm. 163 del 25 de novembre s'ha publicat l'Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 22 de novembre de 2021 pel qual s’aprova l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP per a l’any 2022.

El termini d'inscripció als cursos de llengua catalana de l'EBAP és de vuit dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (del 26 de novembre al 9 de desembre, ambdós inclosos)

L'STEI Intersindical convoca vaga per al 28 d'octubre per l'estabilitat del personal interí de les administracions

A les administracions de les Illes Balears hi fan feina com a interines en frau de llei més de 15.000 persones, que acumulen anys de feina sense que els llocs que ocupen hagin sortit mai a oferta pública d'ocupació.
La responsabilitat és de les lleis de pressuposts de l'estat, que any rere any han posat restriccions a les ofertes públiques, i han condemnat milers de persones a la precarietat.
El Projecte de llei que es tramita ara a les Corts Generals pot posar punt a tot això. L'STEI Intersindical demana que aquesta llei desplegui el que preveuen els articles 61.6 i 61.7 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i es convoqui un concurs de mèrits per fer possible que aquestes persones estabilitzin els seus llocs de feina.
Per reivindicar això, l'STEI Intersindical (amb el suport de la Confederació Intersindical) convoca VAGA el 28 d'octubre durant tota la jornada a totes les administracions públiques.

18J

 

Pàgina 11 de 31