Publicades les llistes provisionals de mèrits al·legats del procés d’estabilització

S'han publicat les llistes provisionals de mèrits al·legats als procesos d'estabilització del concurs oposició i concurs de mèrits de l'Administració de la CAIB.

Més informació: https://oposicions.caib.es

Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats (fins al dia 12/12/2022) per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d'autobaremació), com a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta un mèrit en l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats.

Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial.

Es recorda que les llistes provisionals de mèrits al·legats publicades avui, únicament reflecteixen les puntuacions que resulten de l'autobaremació efectuada per cada aspirant.
Els Tribunals encara NO han dut a terme la revisió dels mèrits. Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació, el tribunal aprovarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els aspirants.

Per tant, les puntuacions i les posicions que figuren a les llistes provisionals de mèrits al·legats, publicades avui, poden canviar en funció de la revisió i la baremació de mèrits que facin els tribunals.

Procesos d’estabilització: Publicades llistes provisionals admesos i exclosos

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta llista, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la persona interessada no compleix el requeriment dins el termini esmentat, es considerarà que desisteix de la sol·licitud. 

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació pertinent de persones admeses. 

Si les persones excloses o omeses no esmenen el defecte o no presenten els documents preceptius, es consideraran excloses del procediment. 

Podeu consultar les llistes esmentades en aquesta pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al tràmit corresponent i la seu electrònica www.caib.es.

Pàgina 7 de 31