Llista dies sobrants CARRERA PROFESSIONAL CAIB

El BOIB núm. 14 de 28 de gener,  publica la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 19 de gener de 2016 per la qual s’aproven i es fan publiques les llistes definitives del personal funcionari i del personal laboral inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i l’Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015.. Podeu consultar-la aquí 

Nou acord de carrera i primera convocatòria ordinària

En la sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals del 19 de desembre de 2017 es va signar l'Acord de modificació de l'Acord de carrera professional. Aquesta modificació resol una de les reivindicacions històriques de l'STEI Intersindical: la regulació de la carrera per a la gent que accedeix a un subgrup o nivell superior. A partir d'ara, qui accedeixi a

Així mateix, també estableix les condicions de reciprocitat entre les carreres de les diferents administracions.

En la mateixa sessió de la Mesa es va aprovar la Resolució de la primera convocatòria ordinària per progressar en la carrera professional. Estableix dues oportunitats: en la primera, el termini per presentar sol·licituds acaba el 28 de febrer del 2018; en la segona, el 31 de desembre del 2018. Això pot facilitar que, atès que les condicions de la progressió en la carrera s'han conegut de manera sobrevinguda, tothom que té sobrant tengui la possibilitat de progressar.

En aquest document explicam les principals novetats d'aquest acord, d'aquesta resolució i de l'Acord d'avaluació 360º per competències.

Acords d'avaluació de competències, de requisits d'ocupació i de permisos, llicències i conciliació

A la darrera sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals totes les organitzacions sindicals i l'Administració vàrem signar dos acords.

En primer lloc, l'Acord sobre el sistema d'avaluació per competències, que preveu el sistema d'avaluació 360º. Aquest acord deriva de l'obligació que estableix l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i és condició imprescindible per posar en marxa la primera convocatòria ordinària de carrera professional.

En segon lloc, l'Acord pel qual es determina I'equivalència de determinada formació amb el requisit d'experiència per a l'ocupació de determ¡nats llocs de treball. Aquest acord deriva d'una antiga reivindicació de l'STEI Intersindical i permet substituir amb formació el requisit d'experiència en determinades àrees per ocupar determinats llocs de feina.

D'altra banda, podeu consultar l'Acord sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de
conciliació del personal funcionari, que es va signar el mes de juny..

Signat l'Acord d'avaluació de competències professionals

L'Administració i els cinc sindicats presents a la Mesa Sectorial de Serveis Generals hem aprovat en la sessió ordinària dels dies 20 i 21 de juliol l'Acord d'avaluació de competències professionals.

El sistema que s'estableix es basa en l'avaluació 360º i s'hi han introduït diverses millores a proposta de la part social. Aquest Acord era imprescindible per poder encarar la fase ordinària de la carrera professional, segons el que disposa l'EBEP.

Està previst que a partir del mes de setembre comencem a negociar l'Acord que regularà la fase ordinària de la carrera professional i els termes en què es farà la primera convocatòria, prevista per a final d'any.

Acord sobre permisos, llicències, vacances i conciliació

El BOIB núm. 86, de 15 de juliol de 2017, publica l'Acord sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la Mesa Sectorial de Serveis Generals. Aquest document serà ratificat pel Comitè Intercentres perquè sigui d'aplicació també al personal laboral.